Privacy verklaring
Career & Kids

Privacyverklaring Career & Kids B.V.

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 februari 2024.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Career & Kids BV, gevestigd te Utrecht, Stationsplein 32, 3511 ED
Telefoon: 085-0660945
e-mail: info@careerandkids.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Career & Kids B.V.
Career & Kids B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Career & Kids B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (alleen clienten van uitkeringsinstanties)
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Uitslag assessment
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen

Career & Kids B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, beheer van het clientenbestand;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Career & Kids B.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

In het kader van haar dienstverlening kan Career & Kids B.V. persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met een potentiele nieuwe werkgever. Ook kan Career & Kids B.V. voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Career & Kids B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Career & Kids B.V. zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van de dienstverlening bewaren wij tot 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Career & Kids B.V. In sommige gevallen moeten wij uw persoonsgegevens langer dan 2 jaar bewaren. Career & Kids B.V. conformeert zich daarbij aan geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, fiscaal of bij subsidies.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Career & Kids B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen. Uw gegevens worden bewaard in ons CRM systeem dat alleen toegankelijk is voor medewerkers van Career & Kids en dat beveiligd is door een tweetraps authenticatie. Daarnaast zijn alle laptops beveiligd door een uniek password.

Uw rechten
U heeft het recht om Career & Kids B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Career & Kids B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Career & Kids B.V., t.a.v. dhr. S.D. Tolsma
Adres: Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht
e-mail: info@careerandkids.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Career & Kids B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 februari 2024.

Career & Kids B.V. kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.